Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.
Blog > Komentarze do wpisu

Ze strony GOPS :

< Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Janowcu informuje, iż osoby najbardziej potrzebuj±ce z terenu gminy Janowiec mog± zgłaszać się do siedziby Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w Janowcu ul. Lubelska 21 w celu otrzymania  "Skierowania do otrzymania pomocy żywno¶ciowej" w ramach programu 2014-2020, podprogram 2016.


Z pomocy żywno¶ciowej w formie paczki żywno¶ciowej może skorzystać osoba samotnie
gospodaruj±ca lub rodzina znajduj±ca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniaj±ca kryteria okre¶lone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególno¶ci z powodu: ubóstwa,

sieroctwa, bezdomno¶ci, bezrobocia, niepełnosprawno¶ci, długotrwałej lub
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietno¶ci, bezradno¶ci w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudno¶ci
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i których
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniaj±cego do

skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 951 zł dla osoby samotnie gospodaruj±cej;

- 771 zł dla osoby w rodzinie >

Bardzo proszę, przekażcie to, kochani osobom/rodzinom, o których wiecie, że/gdzie pomoc taka przydała by się. Często takie osoby/rodziny nie maj± komputera lub s± to samotne osoby starsze/stare i trzeba im pomóc. Wnioski można pobierać też u swoich sołtysów lub zgłosić do GOPS telefonicznie lub mailem (dostępne na stronie GOPS - zakładka 'pomoc społeczna' na stronie UG - aktualno¶ci)

Pomoc będzie rozdawana już w połowie paĽdziernika w Oblasach. Je¶li kto¶ nie ma czym jej sobie przywieĽć, należy to od razu zgłosić (dowiezie straż)

Pozdrawiam serdecznie .. :)

buncyk 

czwartek, 22 wrze¶nia 2016, buncyk

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: